skip to Main Content
Levertijd 1 tot 2 weken! Uniek aanbod van Houten vloeren Scherpste prijsgarantie Kom langs in de de Showroom

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Floorplaza Bax houthandel gevestigd te Utrecht, Europalaan 99A

Artikel 1 Algemene toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen waarbij Floorplaza Bax Houthandel en haar opdrachtgever/koper (hierna: koper).
1.2 De door de koper gehanteerde voorwaarden zijn op geen van de rechtsverhoudingen waarbij Floorplaza Bax Houthandel partij is van toepassing.
1.3 Afwijking van deze voorwaarden kan voor Floorplaza  Bax Houthandel slechts bindend zijn indien zij deze afwijking schriftelijk heeft bevestigd en geaccordeerd.

Artikel 2 Offertes, bestellingen en wijzigingen

2.1 Alle aanbiedingen van Floorplaza Bax Houthandel zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Floorplaza Bax Houthandel deze schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, danwel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
2.3 Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Floorplaza Bax Houthandel zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Floorplaza  Bax Houthandel zijn aanvaard.
2.4 Indien wijzigingen als voornoemd leiden tot verhoging/verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
2.5 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de zaken, geven Floorplaza Bax Houthandel de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2.6 Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop.
2.7 Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.
2.8 Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
2.9 Wanneer Floorplaza Bax Houthandel voor uit het buitenland te betrekken zaken een prijs in Nederlandse valuta gesteld heeft, kan deze prijs gebaseerd zijn op een buitenlandse valuta waarin Floorplaza Bax Houthandel haar leverancier dient te betalen. Indien zich in zodanig geval een wijziging voordoet in de ruilverhouding tussen die valuta en de Nederlandse valuta en wel in de periode tussen aanvaarding van de opdracht en de laatste betaling van al het terzake van die opdracht aan Floorplaza Bax Houthandel verschuldigde of indien zich in die periode een wijziging voordoet in de voor die zaken te betalen invoerrechten en belastingen, is Florrplaza Bax Houthandel gerechtigd de prijs zodanig aan te passen dat de bedoelde wijzigingen daarin tot uitdrukking komen.

Artikel 3 Betaling

3.1 De betaling geschiedt als volgt:
* een aanbetaling tussen 25% wordt gevraagd.
* betaling geschiedt contant bij afleveren of de betaling dient voor de afleverdatum op de bankrekening van Floorplaza Bax Houthandel te zijn bijgeschreven.
* Indien er van installatie sprake is zal deze bij oplevering contant dienen te worden voldaan of kan worden bijschreven op de bankrekening van Floorplaza Bax Houthandel voor de oplever datum.
3.2 Indien er wordt overeengekomen te betalen op rekening, is de betalingsconditie binnen 14 dagen.
3.3 Indien de goederen niet worden weggehaald en de koper tevens terstond en van rechtswege in verzuim en is vanaf de faktuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag van koper.
3.4 Bij non-betalingen komen alle kosten noodzakelijk voor het afdwingen van nakoming van de overeenkomst, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van de koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
3.5 De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,= en worden berekend over de openstaande hoofdsom.

Artikel 4 Levering en leveringstermijn

4.1 Alle door Floorplaza Bax Houthandel genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vermeld op de koopovereenkomst
4.2 Verzuim van Floorplaza Bax Houthandel op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet in dan nadat Floorplaza Bax Houthandel in gebreke is gesteld bij een aangetekend schrijven, waarbij Floorplaza Bax Houthandel een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
4.3 Alle goederen worden tot aan de begane grond afgeleverd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de koper.
4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen.
4.6 De koper dient de afgeleverde goederen te controleren voor ontvangst. De betaling van het afgeleverde is een bevestiging van de koper de materialen en diensten als goedgekeurd te accepteren. De koper heeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst als na acceptatie van de koper van het geleverde blijkt dat de levering afwijkt van de bestelling. De koper kan derhalve geen aanspraak maken op vervanging en/of schadevergoeding van het geleverde indien installatie plaats vindt.
4.7 Het project is aan koper opgeleverd indien betaling van de installatiekosten door Floorplaza Bax Houthandel is ontvangen en of de opleveringsformulieren door koper of namens deze zijn getekend.
4.8 Floorplaza Bax Houthandel behoudt zich het recht voor een installatie te staken indien Floorplaza Bax Houthandel verwachten dat koper zal tekortschieten in de nalevering van enig artikel vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden.
De koper heeft geen recht op schadevergoeding. De overeenkomst zal alleen voor het leveren van de installatiediensten worden ontbonden. Het leveren van grondstoffen en materialen wordt niet ontbonden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De door Floorplaza Bax Houthandel aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Floorplaza Bax Houthandel zolang koper de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Floorplaza Bax Houthandel op koper heeft wegens tekortschieten in de nakoming van met deze gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren zaken. Koper dient de door Floorplaza Bax Houthandel geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van Floorplaza Bax Houthandel, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.
5.2 Koper is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Floorplaza Bax Houthandel geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Floorplaza Bax Houthandel is koper gehouden in geval van zodanig beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Floorplaza Bax Houthandel.
5.3 Indien koper tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Floorplaza Bax Houthandel gesloten overeenkomst(en) of indien Floorplaza Bax Houthandel goede gronden heeft te vrezen dat koper tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is Floorplaza Bax Houthandel bevoegd de aan koper geleverde zaken terug te nemen. Met name -doch niet uitsluitend- bestaat dit recht indien onder koper beslag wordt gelegd, indien de koper surséance van betaling is verleend, indien het faillissement van koper is aangevraagd of uitgesproken, of indien koper enige betalingsregeling met een of meer van zijn crediteuren treft.
5.4 Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Floorplaza Bax Houthandel geleverde doch nog niet betaalde zaken, dient koper Floorplaza Bax Houthandel binnen   24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Floorplaza Bax Houthandel is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij koper terug te nemen en deze elders op te slaan. De kosten voor opslag en terugname komen voor rekening van de koper.
5.5 Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal koper door Floorplaza Bax Houthandel worden gecrediteerd voor de waarden die – dit ter beoordeling van Floorplaza Bax Houthandel – aan de zaken worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Floorplaza Bax Houthandel op vergoeding van daaruit voor haar voortvloeiende schade.
5.6 artikel 5.5 is eveneens van toepassing indien artikel 4.8 van kracht is.

Artikel 6 Klachten en aansprakelijkheid

6.1 Floorplaza Bax Houthandel is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs, verlet- en/of letselschade van de koper, diens personeel of derden ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde zaak.
6.2 De koper is gehouden Floorplaza Bax Houthandel te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de door Floorplaza Bax Houthandel geleverde zaken.
6.3 De schadevergoedingsplicht voor Floorplaza Bax Houthandel, indien en zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag.
6.4 Klachten van de koper over eventuele onjuiste uitvoering van de order, of de kwaliteit van de geleverde zaken dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de zending bij aangetekende schrijven ter kennis te worden gebracht van Floorplaza Bax Houthandel. Bij overtreding van de bovengenoemde termijn behoeven de klachten niet meer in behandeling te worden genomen door Floorplaza Bax Houthandel. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien het geleverde niet meer verkeert in de staat waarin het werd afgeleverd.
6.5 Bij niet inachtneming van deze termijn door koper, zal Floorplaza Bax Houthandel de klacht toch in behandeling nemen, doch de eventuele kosten van de vergoeding of vervanging overeenkomstig de garantieregeling zullen dan voor rekening van koper komen.
6.6 Indien een klant van koper jegens koper enig recht op schadevergoeding heeft, verband houdende met enige van Floorplaza Bax Houthandel afkomstige zaak en de oorzaak van de schade niet is toe te rekenen aan koper, is de aansprakelijkheid van Floorplaza Bax Houthandel, naar haar keuze, beperkt tot vervanging van de geleverde zaken, danwel tot schadevergoeding die beperkt is tot de inkoopprijs welke de koper aan Floorplaza Bax Houthandel heeft betaald voor deze zaken.
6.7 Floorplaza Bax Houthandel heeft het recht om alle werkzaamheden zelf binnen 2 weken na ontvangen van de klacht aan te vangen. De koper heeft in geen enkel geval het recht een derde partij de werkzaamheden uit te laten voeren. Koper mag dit enkel en alleen doen met een schriftelijke goedkeuring van Floorplaza Bax Houthandel. Floorplaza Bax Houthandel mag uit eigen beweging een derde partij inschakelen om werkzaamheden te laten verrichten. Indien koper weigert werkzaamheden door Floorplaza Bax Houthandel te laten uitvoeren of zonder goedkeuring een derde partij inschakelt om werkzaamheden te laten verrichten, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid voor Floorplaza Bax Houthandel.
6.8 Het door Floorplaza Bax Houthandel geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Hiervoor wordt door Floorplaza Bax Houthandel geen enkele garantie verstrekt en onverminderd het bepaalde in dit artikel, iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
6.9 Vochtmetingen dienen in welke vorm dan ook altijd in opdracht van de Koper te worden uitgevoerd door een derde partij. Floorplaza Bax Houthandel verricht geen metingen.
6.10 Op lamel vloerdelen wordt een garantie gegeven van 3 jaren op delamineren binnen normale leefcondities (45-65% luchtvochtigheid). Bij klachten wordt lijm ter beschikking gesteld die op eenvoudige wijze is aan te brengen. Bij delamineren worden delen niet vervangen.

Artikel 7 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens.

7.1 Afwijkingen in breedte maten tot 1 cm wordt door Bax Houthandel als standaard deviatie toegepast.
7.2 Afwijkingen in dikte tot 4 mm en 1 cm in breedte wordt door Floorplaza Bax Houthandel als standaard deviatie toegepast.
7.3 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen.
7.4 De handelsgebruiken, van het niet gedefinieerde, binnen de branche bepalen of er sprake is van een geringe afwijking.
7.5 De geleverde hoeveelheid dient direct bij levering te worden gecontroleerd, bij gebreke waarvan de geleverde hoeveelheid als overeengekomen wordt aanvaard.

Artikel 8 Overmacht.

8.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Floorplaza Bax Houthandel kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval verstaan:
– verschepingvertraging                                             – het niet tijdig ontvangen van de voor de nakoming van de verplichtingen van Floorplaza Bax Houthandel benodigde  en door derden te leveren goederen.

– werkstaking.
– belemmerde overheidsmaatregelen.
– ziekte en ongevallen.
– computerstoringen.
8.2 Floorplaza Bax Houthandel is in het geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan.
8.3 Indien Floorplaza Bax Houthandel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9 opschorting en ontbinding.

9.1 Floorplaza Bax Houthandel heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien koper een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel op het tijdstip dat koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Artikel 10 installatie projecten                                 

Alle installatie projecten worden door Floorplaza uitgevoerd, mits anders vermeld.            

 Artikel 11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

11.1 Op alle met Floorplaza Bax Houthandel gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen wordt uitgesloten.
11.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger rechter, zal elk geschil tussen partijen, in het geval van de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Back To Top